Superlegalizácie dokumentov

Typy dokumentov a poplatky

Cenník konzulárnych záležitostí 15.06.2022.pdf

 

1. Osobné dokumenty

 • napr. rodný list, vysvedčenie, diplom, výpis z registra trestov
 • listina musí byť preložená do arabského jazyka a obe verzie (slovenská a arabská) musia byť legalizované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 

Postup prípravy osobných dokumentov na superlegalizáciu:

 1. overenie notárom/ okresným úradom
 2. osvedčenie príslušným krajským súdom
 3. legalizácia na MZVaEZ SR
 4. preklad súdnym prekladateľom do arabského jazyka
 5. preklad súdneho prekladateľa osvedčí krajský súd
 6. overenie konzulárnym úradom MZVaEZ SR
 7. superlegalizácia na Egyptskej ambasáde v Bratislave

 

Poznámka: pre bližšie informácie a možné zmeny odporúčame kontaktovať pracovisko overovania dokladov na MZVaEZ SR: www.mzv.sk/sk/cestovanie_a_konzularne_info/overovanie_dokladov-pracovisko_overovania_dokladov

 

Dokumenty potrebné k uzavretiu sobáša v Egypte:

 • čestné vyhlásenie o Vašom rodinnom stave
 • potvrdenie že Slovenská republika nevydáva žiaden oficiálny dokument potvrdzujúci rodinný stav osoby
 • rodný list
 • krstný list
 • rozsudok súdu (ak ide o rozvedenú osobu)

 

2. Obchodné dokumenty

 • listina musí byť najprv legalizované Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou

 

Užitočné kontakty:

Je nám cťou informovať našich vážených návštevníkov, že čas potrebný na vykonanie legalizacia dokumentov je 4 pracovné dni.